Hyponatremi

  • Definition:Hyponatremi definieras som en natriumjonkoncentration i serum på <135 mmol/L
  • Förekomst:Hyponatremi är den vanligast förekommande elektrolytrubbningen.
  • Symtom:Vid snabb utveckling av hyponatremi (<48 timmar) kan symtomen vara koma, kramper och andningsstillestånd. Vid långsammare utveckling är symtomen ofta diffusa och okarakteristiska som gångrubbningar, nedsatt koncentrationsförmåga, kognitiv svikt, anorexi, illamående, trötthet och huvudvärk.
  • Kliniska fynd:De flesta symtom är neurologiska. Muskelsvaghet och kramper kan förekomma.
  • Diagnostik:Lågt S-Na bekräftar diagnosen.
  • Behandling:Hyponatremi med allvarliga, livshotande symtom behandlas oavsett orsak med infusion av hyperton koksaltlösning och loop-diuretika. Lindrigare symtom, beroende på extracellulär dehydrering, behandlas med peroral rehydrering (vätska och salttabletter) eller intravenös isoton natriumklorid.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Uppföljning

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.