Gå direkt till huvudinnehållet

Hyponatremi och SIADH

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hyponatremi definieras som en natriumjonkoncentration i serum på <135 mmol/L
Förekomst:
Hyponatremi är den vanligast förekommande elektrolytrubbningen.
Symtom:
Vid snabb utveckling av hyponatremi (<48 timmar) kan symtomen vara koma, kramper och andningsstillestånd. Vid långsammare utveckling är symtomen ofta diffusa och okarakteristiska som gångrubbningar, nedsatt koncentrationsförmåga, kognitiv svikt, anorexi, illamående, trötthet och huvudvärk.
Kliniska fynd:
De flesta symtom är neurologiska. Muskelsvaghet och kramper kan förekomma.
Diagnostik:
Lågt S-Na bekräftar diagnosen.
Behandling:
Hyponatremi med allvarliga, livshotande symtom behandlas oavsett orsak med infusion av hyperton koksaltlösning och loop-diuretika. Lindrigare symtom, beroende på extracellulär dehydrering, behandlas med peroral rehydrering (vätska och salttabletter) eller intravenös isoton natriumklorid.
 1. Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, et al; Hyponatraemia Guideline Development Group. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol 2014, Feb 25;170(3):G1-47. PMID: 24569125 PubMed  
 2. Sajadieh A, Binici Z, Mouridsen MR, et al. Mild hyponatremia carries a poor prognosis in community subjects. Am J Med 2009;122:679-686. PubMed  
 3. Mannesse CK, et al. Prevalence of hyponatremia on geriatric wards compared to other settings over four decades: a systematic review. Ageing Res Rev. 2013;12(1):165–173.
 4. Assadi F. Hyponatremia: a problem-solving approach to clinical cases. J Nephrol. 2012;25(4):473–480.
 5. Verbalis JG, et al. Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. Am J Med. 2013;126(10 suppl 1):S1–S42. PMID: 24074529 PubMed  
 6. Hyponatremi. Nationellt kliniskt kunskapsstöd (hämtad 2021-08-04) nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 7. Mannheimer B, Sterea-Grossu A, Falhammar H, Calissendorff J, Skov J, Lindh JD. Current and future burdens of heat-related hyponatremia - a nationwide register-based study. J Clin Endocrinol Metab. 2022 Feb 22:dgac103. doi: 10.1210/clinem/dgac103. Epub ahead of print. PMID: 35192707 PubMed  
 8. Freda B, Davidson MB, Hall PM. Evaluation of hyponatremia: a little physiology goes a long way. Cleve Clin J Med 2004;71:639-650. PubMed  
 9. Castberg I, Spigset O. Hyponatremi ved bruk av psykofarmaka. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1610-1. PubMed  
 10. Barclay TS, Lee AJ. Citalopram-associated SIADH. Ann Pharmacother 2002; 36: 1558-63. PubMed  
 11. Gandhi S, Shariff SZ, Al-Jaishi A, et al. Second-generation antidepressants and hyponatremia risk: A population-based cohort study of older adults. Am J Kidney Dis 2016. pmid:27773479 PubMed  
 12. Ware JS, Wain LV, Channavajjhala SK, et al. Phenotypic and pharmacogenetic evaluation of patients with thiazide-induced hyponatremia. J Clin Invest 2017; 127(9): 3367-3374. pmid:28783044 PubMed  
 13. Sterns RH. Causes of hyponatremia in adults. UpToDate, last updated Aug 12, 2014. UpToDate  
 14. Douglas I. Hyponatremia: why it matters, how it presents, how we can manage it. Cleve Clin J Med 2006; 73 Suppl 3: 4-12. pmid:16970147 PubMed  
 15. Reynolds RM, Padfield PL, Seckl JR. Disorders of sodium balance. BMJ 2006; 332: 702-5. PubMed  
 16. Vårdprogram för hyponatremi. Svensk endokrinologisk förening och Svensk förening för anestesi och internsivvård 2012. Hämtad 2019-08-16 endokrinologforeningen.se  
 17. Sterns RH. Disorders of plasma sodium--causes, consequences, and correction. N Engl J Med. 2015 Jan;372(1):55-65. doi: 10.1056/NEJMra1404489 DOI  
 18. Tolvaptan (Samsca) - vid hyponatremi sekundärt till SIADH (inadekvat ADH-sekretion). Janusinfo. Hämtad 2019-08-15 www.janusinfo.se  
 19. Booker JA. Severe symptomatic hyponatremia in elderly outpatients: the role of thiazide therapy and stress. J Am Geriatr Soc 1984; 32: 109-13. PubMed  
 20. Braun MM, Barstow CH, Pyzocha NJ. Diagnosis and Management of sodium disorders: hyponatremia and hypernatremia. Am Fam Physician 2015 Mar 1;91(5):299-307. PubMed  
 21. Gankam-Kengne F, et al. Mild hyponatremia is associated with an increased risk of death in an ambulatory setting. Kidney Int. 2013;83(4):700–706.
 22. Hoorn EJ, et al. Hyponatremia and mortality: moving beyond associations. Am J Kidney Dis. 2013;62(1):139–149.
 23. Hagino T, et al. Hyponatremia at admission is associated with in-hospital death in patients with hip fracture. Arch Orthop Trauma Surg. 2013;133(4):507–511.
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete