Djurbett

  • DEFINITION:Med djurbett menas bett i eller genom huden orsakat av något av de vanligaste husdjuren/sällskapsdjuren i Sverige. Vid hundbett blir cirka 20 % infekterade och vid kattbett blir upp emot 80 % infekterade.
  • FÖREKOMST:I USA står djurbett för 1–2 % av alla besök på akutmottagning.
  • SYMTOM:Tecken på infektion blir synliga först efter åtta timmar eller mer.
  • KLINISKA FYND:Kliniska fynd kan vara infektionstecken med rodnad, svullnad, värme, svår smärta eller purulent sekretion.
  • DIAGNOS:Baseras på anamnes och kliniska fynd. CRP och bakteriologiska prov rekommenderas vid misstanke om infektion. 
  • BEHANDLING:Rengöring av sår och vid behov antibiotikabehandling och tetanusvaccin. Eventuellt kirurgi.

Basfakta

Definition

  • Med djurbett menas bett i eller genom huden orsakat av något av de vanligaste husdjuren/sällskapsdjuren i Sverige. I detta dokument omtalas först och främst bett av katt och hund, och i tillägg människobett.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.