Gå direkt till huvudinnehållet

Metabol acidos

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om metabol acidos

  • Metabol acidos uppstår när vätejonkoncentrationen i kroppsvätskan är förhöjd. Detta leder till sänkt pH-värde.
  • Tidiga tecken på metabol acidos kan vara illamående och kräkningar. Dålig blodcirkulation som kännetecknas av en långsam och onormalt djup inandning, följd av en kort och snabb utandning. Allvarlig acidos kan förorsaka chock.
  • Orsaken kan vara nedsatt blodcirkulation i vävnaderna, hjärtstopp, högt blodsocker hos personer med diabetes, diarré eller för mycket alkohol.
  • Diagnos sker med hjälp av blodprover, urinprover och eventuellt andra undersökningar.
  • Tillståndet kräver sjukhusbehandling och behandlas antingen med mediciner som ges direkt i blodet eller med tabletter.
  • Tillståndet är utlöst av ett underliggande tillstånd. Hur allvarlig grundsjukdomen är avgör hur det går för patienten.

Vad är metabol acidos?

Metabol acidos uppstår när vätejonkoncentrationen i kroppsvätskan är förhöjd. Detta leder till sänkt pH-värde. Tillståndet ses särskilt hos personer med diabetes och personer med njursvikt. En orsak till acidos är förändringar i koncentrationen av bikarbonat (bas, alkali). Normalt ska kroppsvätskorna ha ett pH-värde på cirka 7,4. Vid högre värden (till exempel 7,6) föreligger alkalos och vid lägre värden (till exempel 7,2) föreligger acidos.

Metabol acidos orsakas av att olika kemiska processer i kroppen medför anhopning av syra. Bristfällig utvädring av avfallsgasen CO2 via lungorna ger också acidos, men då kallas det respiratorisk acidos, vilket betyder att orsaken är bristande lungfunktion.

Symtom och tecken

I regel ligger det en allvarlig sjukdom bakom denna komplikation, och sjukdomsbilden är vanligtvis präglad av grundsjukdomen.

Mild acidos behöver inte ge några symtom. Vaga symtom som illamående och kräkningar kan vara tidiga tecken på metabol acidos.

Dålig blodcirkulation och så kallad "Kussmauls andning" kan vara tecken på acidos. Kussmauls andning kännetecknas av en långsam och onormalt djup inandning, följd av en kort och snabb utandning. Kroppen försöker genom detta andningssätt att korrigera acidosen genom att vädra ut mer CO2, vilket kallas för kompensering.

Allvarlig acidos kan förorsaka chock genom att tillståndet nedsätter hjärtats pumpfunktion. Detta skapar en ond cirkel där den sura miljön försvagar hjärtat, som pumpar sämre, vilket försämrar cirkulation, vilket i sin tur ökar acidosen och så vidare. Därför är det bråttom att korrigera en eventuell metabol acidos.

Orsak

Metabol acidos orsakas av ökad produktion av syror i kroppen. Nedsatt blodcirkulation i vävnaderna, hjärtstopp och högt blodsocker hos personer med diabetes kan vara orsaken till detta (ketoacidos).

Kroppens pH är en balans mellan produktion av sura ämnen (syror) och ämnen med motsatta egenskaper (baser). Vid diarré kan kroppen till exempel göra sig av med för stor mängd basiska ämnen, något som ger ett överskott av syror. Resultatet blir för sur miljö i kroppen, det vill säga acidos.

För mycket alkohol i kroppen kan också orsaka metabol acidos. Detsamma gäller intag av vissa läkemedel – särskilt om de tas i för höga doser.

Njursvikt kan leda till att syror som normalt utsöndras med urinen i stället ansamlas i kroppen, något som också skapar en sur miljö.

Diagnos

Diagnos sker i regel med hjälp av ett blodprov (blodgasanalys). Ett sådant prov måste tas från en pulsåder, till skillnad från vanliga blodprov som tas från vener. Provet tas oftast från handleden. Eventuellt obehag av undersökningen är ungefär som vid ett vanligt blodprov, men efter att nålen har tagits bort måste insticksstället klämmas åt i minst fem minuter. Detta görs för att förhindra underhudsblödning eftersom det är högre tryck i en pulsåder än i en ven.

Det är viktigt att ta reda på den bakomliggande orsaken till den metabola acidosen. För det ändamålet behövs också en rad andra blodprover, urinprover och eventuellt andra undersökningar.

Behandling

Metabol acidos är ett allvarligt tillstånd som kräver sjukhusbehandling. På sjukhuset kan acidosen behandlas antingen med mediciner som ges direkt i blodet eller med tabletter. Oavsett vilket behövs ofta intravenös vätskebehandling vid metabol acidos.

Prognos

Metabol acidos är ett tillstånd som har utlösts av ett underliggande tillstånd. Hur allvarlig grundsjukdomen är avgör oftast vilken behandling som är aktuell och hur det går för patienten. Detta kan vara ett allvarligt tillstånd som emellanåt kan leda till hjärtsvikt med vatten i lungorna och andningssvårigheter.

Utan behandling kan tillståndet utvecklas till medvetslöshet och koma.

Vill du veta mer?