Injektionsteknik vid handledstendinopati (de Quervains sjukdom)

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Insticksställe vid de Quervains
Insticksställe vid handledstendinopati (de Quervains sjukdom)

Den här filmen visar injektion av handledstendinopati, som också kallas för de Quervains sjukdom.

Patienten placeras med armen vilande på britsen med tummen vänd uppåt. Extendera tummen så att du kan palpera två kraftiga senstrukturer över karpusområdet. Dessa är extensor pollicis brevis ulnart och abduktor pollicis longus radialt.

Palpera proximalt till processus styloideus radii.

Stick in nålen något proximalt om basen till det första metakarpalbenet med nålen nästan i horisontalriktning mellan senorna till ekstensor pollicis brevis och abduktor pollicis longus, så att nålspetsen blir liggande inne i senskidan.

Injektionen sker utan något större motstånd tills du ser och känner att senskidan utvidgar sig. Detta är en indikation på att produkten har injicerats rätt. Om det inte sker någon utvidgning har produkten sannolikt injicerats för djupt.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.